.114.Санкция за Кмет на Община, Ако НЕ Осигурява Нужната Прозрачност за Определянето и Разходването на Такса Битови Отпадъци.

       • Ако кмет на община не изпълнява задълженията си за събиране и поддържане на информация за броя на ползвателите на услуги по имотите на територията на общината, касаещи такса битови отпадъци, той се наказва с глоба от 500 до 2 500 лв.

       • Ако кмет на община не изпълнява задълженията си за осигуряване на информация и създаването на условия за прилагане на основите за определяне на размера на такса битови отпадъци, той се наказва с глоба от 500 до 2 500 лв.

       • Ако кмет на община до 15 февруари не осигури публикуването на сайта на общината одобрената план-сметка по видове услуги за текущата година, отчетените разходи по видове услуги за предходната година, отчетените количества събрани и третирани отпадъци и т.н., той се наказва с глоба от 500 до 2 500 лв.

       • Актовете за установяване на нарушенията се съставят от Агенция Държавна финансова инспекция.

       (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник