.113.Санкция за Длъжностно Лице, Което НЕ Изпраща на Министерството на Финансите Ежедневната Информация, Свързана с Местните Данъци и Такси.

            • За неизпълнение на задълженията по предоставяне на ежедневна информация от страна на общините до Министерство на финансите, виновното длъжностно лице се наказва с глоба от 500 до 2 500 лв., а при повторно нарушение – глобата е в размер от 1 000 до 5 000 лв.

 (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник