.112.Санкция за Всички Други Нарушения на Закона за Местните Данъци и Такси.

       • При неспазване на разпоредбите на закона, извън изброените по-горе санкции, виновните лица се наказват с глоба от 20 до 200 лв. за физическите лица, или с парична санкция от 100 до 500 лв. – за юридическите лица.

       • Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по закона, ако са били надлежно определени и/или декларирани.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник