.111.Санкция за НЕподадена, По-Късно Подадена или Невярна Декларация за Дължим Патентен Данък.

       • Ако данъчно задължено лице, което извършва дейност, облагаема с патентен данък, не подаде декларация или не я подаде в срок, то се наказва с глоба до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

• Ако данъчно задължено лице, което извършва дейност, облагаема с патентен данък, укрие или невярно посочи данни и обстоятелства, водещи до освобождаване или определяне на данъка в по-малък размер, то се наказва с глоба до 1 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(чл.**** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник