.110.Санкция за Укриване на Част от Цената при Придобито Имущество по Възмезден Начин или по Дарение.

       • При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение или по възмезден начин, на страните се налага санкция в двойния размер на дължимия данък върху укритата част.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник