.109.Санкция за Длъжностно Лице, Което НЕ Изплати или НЕ Прехвърли Имущество на Наследник или Заветник.

       • Длъжностно лице, което след представяне на удостоверение за наследник и платен данък не изплати или не прехвърли на легитимиралия се наследник, заветник или техен законен представител сумите или ценните книжа, които се намират по банкови сметки, по партиди на застраховки ”Живот” или по други инвестиционни партиди на починало лице, се наказва с глоба в размер от 20 до 200 лв.

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник