.108.Санкция за НЕподадена, По-Късно Подадена или Невярна Декларация за Дължимия Данък Върху Наследството.

       • Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде или подаде със закъснение декларация за дължимия данък върху наследството, или невярно декларира полученото по наследство имущество, се наказва с глоба от 10 до 500 лв.

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник