.106.Санкция за Невярно Декларирани Данни, Които Водят до Намаляване или Освобождаване от Такса Битови Отпадъци.

       • Данъчно задължено лице, което декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса битови отпадъци, се наказва с глоба от 10 до 400 лв. за физическите лица, или с парична санкция от 100 до 3 000 лв. за юридическите лица. (в сила от 01.01.2020 г.)

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник