.105.Санкция за Невярно Декларирани Данни, Които Водят до Намаляване или Освобождаване от Такса.

       • Данъчно задължено лице, което декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв. за физическите лица, или с парична санкция от 100 до 500 лв. – за юридическите лица.

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник