.104.Санкция за НЕподадена, По-Късно Подадена или Невярна Декларация за Новопостроен или Придобит Имот.

       • Данъчно задължено лице, което при новопостроен или придобит по друг начин имот или при настъпили изменения в имота, които са определящи за данъка, не подаде или подаде със закъснение декларация, или укрие или невярно посочи данни и обстоятелства, водещи до освобождаване или определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба от 10 до 400 лв. за физическите лица, или с парична санкция от 500 до 3 000 лв. – за юридическите лица, ако не е предвидено по-тежко наказание.

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник