.103.Кой Съставя Актове за Нарушения на Закона за Местните Данъци и Такси и Как се Обжалват.

       • Актовете за установяване на нарушенията по закона се съставят от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

       • Установяването на нарушенията, както и издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления, се извършват по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН).

       • Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината.

       • За маловажни случаи на административни нарушения по закона, установени в момента на тяхното извършване, могат да бъдат налагани глоби на местонарушението – в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за извършителя, проверяващия, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от проверяващия и от нарушителя, който декларира, че е съгласен да плати глобата. Ако нарушителят не плати глобата в 7-дневен срок от издаването на фиша, се смята, че това е влязло в сила наказателно постановление и се предава за събиране от публичен изпълнител.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник