.101.В Кои Случаи се Заплаща Такса за Гробни Места.

       • За ползване на гробно място над 8 години, се заплаща еднократно такса, както следва:

- До 15 години;

- За вечни времена;

- За ползване на семейни гробни места:

- За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

• За урнов гроб се заплащат същите такси, но намалени с 50%.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник