.100.В Какъв Срок се Декларира Придобиване на Куче.

       • В срок до 3 месеца от придобиване на куче, собственикът подава декларация в общината по своя постоянен адрес или седалище.

       • Таксата се заплаща ежегодно, до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния ѝ размер за всеки месец до края на годината, включително и за месеца на придобиването.

(чл.***; чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник