._98.Кои Лица Заплащат Такса за Притежаване на Куче. Кои Лица са Освободени от Заплащане на Такса за Притежаване на Куче.

       • Собствениците на кучета заплащат годишна такса за притежаване на куче в общината, в която е техният постоянен адрес или седалище.

       • Освобождават се от такса за притежаване на куче собствениците на:

- кастрирани кучета;

- кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

- кучета на инвалиди;

- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

- кучета, използвани от Българския Червен кръст;

- кучета, използвани за опитни цели.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник