._96.За Какво Още се Заплащат Такси за Административни Услуги, Предоставяни от Община.

       • Такси се заплащат и за следните административни услуги:

     - По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти;

     - За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък;

     - За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи.

       • Не се заплаща такса за изискване и получаване на информация за наличие или липса на задължения.

       (чл.***, чл.*** и чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник