._95.Кои Административни Услуги, Предоставяни от Община, НЕ се Таксуват.

       • Не подлежат на таксуване следните административни услуги, предоставяни от една община във връзка с гражданското състояние:

- Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

- Съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак;

- Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него;

- Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

- Учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

- Поддържане на регистъра на населението;

- Отразяване на промяна на име в регистрите по гражданското състояние на населението;

- Издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник