._94.За Какво се Заплащат Такси за Административни Услуги, Предоставяни от Община. Как се Определят Таксите за Административни Услуги.

       • Такси се заплащат за следните административни услуги, предоставяни от една община във връзка с гражданското състояние:

            - За издаване на удостоверение за наследници;

            - За издаване на удостоверение за идентичност на имена;

            - За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;

     - За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт;

            - За издаване на удостоверение за семейно положение;

            - За издаване на удостоверение за родствени връзки;

     - За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес;

     - За заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България;

     - За заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите (или един от тях) са от българска народност;

            - За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;

            - За всички други видове удостоверения по искане на граждани;

            - За преписи от документи.

       (чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник