._93.Какъв е Срокът за Извършване на Технически Услуги от Община.

       • Срокът за извършване на технически услуги, който не е определен с нормативен акт, се определя с наредбата на Общинския съвет, но не може да надвишава 1 месец.

       • При неспазване на определения срок, размерът на таксата за тях се намалява с 1% на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30% от пълния ѝ размер.

       (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник