._92.За Кои Услуги от Община НЕ се Заплаща Такса за Технически Услуги.

       • Не се заплаща такса за технически услуги в следните случаи:

            - Даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване;

     - Даване на устни справки за кадастралното, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

     - Допълване (поправки) на одобрен кадастрален план;

     - Писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

     - Освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

     - Отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

     - Изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден недвижим имот;

     - Определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия.

       (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник