._91.Как се Определят Таксите за Технически Услуги, Предоставяни от Община.

       • Таксите за технически услуги се определят с наредба на Общинския съвет, в зависимост от реалните разходи за тяхното извършване.

       • Такса се заплаща за следните технически услуги:

- За издаване на скица за недвижим имот;

- За издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;

- За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;

- За определяне на строителна линия и ниво на строеж:

- За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;

- За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;

- За издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и др.;

- За издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник