._90.За Какво и Кога се Заплащат Таксите за Технически Услуги, Предоставяни от Общините.

       • Такси се заплащат за техническите услуги, извършвани от общината, във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

       • Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

       • Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

(чл.***; чл.***; чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник