._89.Как се Определят Таксите за Детски Ясли и Градини и Други Социални Институции.

       • Горните такси се определят с наредба на Общинския съвет, в зависимост от реалните разходи за извършваните услуги.

       • Таксите се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет в следните срокове:

            - До 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат;

            - За предоставени общински социални услуги – до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник