._87.За Какви Услуги се Заплаща Такса за Детски Ясли и Градини и Други Социални Институции.

       • Такса се заплаща за ползване на:

            - детски ясли и детски градини – на месечна база;

            - ученически лагери – на дневна база;

            - ученически общежития – на месечна база.

• Таксата е дължима от родителите или настойниците на децата.

(чл.**; чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник