._86.В Кои Случаи Общината Може да Отнеме Разрешение за Ползване на Пазари, Тържища, Тротоари и т.н.

       • Общината може да отнема разрешение за ползване на място, когато то не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществени нужди налагат това.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник