._85.Кой Заплаща и Кога Заплаща Такса за Пазари, Тържища, Тротоари и т.н.

       • Таксата се заплаща от ползвателя, при издаване на разрешението за посочения в него период.

       • При ползване на мястото за повече от един месец, таксата се заплаща месец за месец.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник