._84.За Кои Места се Заплаща Такса за Ползване на Пазари, Тържища, Тротоари и т.н.

       • Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

       • Таксата се определя с наредба на Общинския съвет, в зависимост от зоната, в която се намират ползваните терени.

(чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник