._83.За Кои Обекти НЕ се Събира Такса Битови Отпадъци.

       • Не се събира такса битови отпадъци от молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрирани вероизповедания, в т.ч. за поземлените имоти, върху които са построени. Освобождаването е при условие че имотите не се използват със стопанска цел, която не е свързана с пряката им богослужебна дейност.

       (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник