._82.В Кои Случаи НЕ се Събира Такса Битови Отпадъци.

       • Не се събира такса битови отпадъци за:

- сметосъбиране и сметоизвозване, в т.ч. и определено третиране на отпадъците, когато имотът попада в райони, където услугата не се предоставя от общината;

- сметосъбиране и сметоизвозване, в т.ч. и определено третиране на отпадъците, когато имотът е незастроен или не се използва през цялата година и задълженото лице е декларирало това пред общината до 31 октомври на предходната година;

- сметосъбиране и сметоизвозване, когато задължените лица са сключили договор с лицензирана частна организация за тази дейност и са декларирали това пред общината до 31 октомври на предходната година.

Тези правила трябва да се прилагат от 01.01.2022 г.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник