._81.Как се Заплаща Такса Битови Отпадъци.

       • Такса битови отпадъци се заплаща по ред, определен от Общинския съвет.

       • Общината уведомява задължените лица за дължимата от тях по видове услуги и общо годишна такса, както и сроковете за нейното плащане (в сила от 01.01.2022 г.).

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник