._80.Как се Определя Такса Битови Отпадъци.

       • Размерът на таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, които едно задължено лице генерира.

       • Основите за определяне на размера за такса битови отпадъци, които Общинският съвет може да приеме, са:

- За услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци, до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

в) брой ползватели на услугата в имота.

- За услугата по третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации:

а) индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

б) количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

в) брой ползватели на услугата в имота.

- За услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината:

а) брой ползватели на услугата в имота;

б) разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

       • Информацията и обстоятелствата, които са от значение за определяне на такса битови отпадъци, могат да се установяват служебно или чрез подаване на декларация от задължените лица.

       • Ежегодно до 31 октомври председателят на етажната собственост подава в общината справка по образец – за броя на ползвателите по имоти в етажната собственост.

       • Декларациите могат да се подават и по електронен път.

       • Има и други правила и изключения при определяне размера на такса битови отпадъци.

       • Ежегодно до 15 февруари на интернет страницата на съответната община се публикува информация за:

            - одобрената план-сметка по видовете услуги, свързани с чистотата на общината;

     - приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и самата такса за единица основа;

     - отчетените разходи за предходната година по видове услуги, свързани с чистотата на общината;

     - отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.

       Тези правила трябва да се прилагат от 01.01.2022 г.

 (чл.**; чл.***, чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник