._79.Как се Съставя План-Сметката за Почистване на Общината.

       • Всички разходи на община за извършване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, третиране на отпадъците и почистване на териториите за обществено ползване, се включват в годишна план-сметка, която се изготвя по наредба, приета от Министерски съвет, и се одобрява от Общинския съвет.

       • Проектът за план-сметката и проектът за решение на Общинския съвет се публикуват за обществено обсъждане най-малко 30 дни преди заседанието за тяхното одобряване.

       • План-сметката трябва да бъде одобрена до 31 декември на предходната година, но ако Законът за Държавния Бюджет не е приет до 25 декември, план-сметката се приема до 15 януари.

       • Когато план-сметката не е приета до 31 декември на предходната година, се прилага начинът за нейното определяне за предходната година, като са допустими някои корекции.

       • Разходите от план-сметката се финансират със средствата от такса битови отпадъци и от други източници, при много стриктно определени от закона правила, целящи изключването на злоупотреби с публични средства.

       • Не се допускат изменения в начина на определяне и размера на такса битови отпадъци в течение на годината.

       • В срок до 15 февруари в сайта на общината се публикуват:

           - одобрената план-сметка по видове услуги за текущата година;

     - приетите основи за изчисляване на такса битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за текущата година;

- отчетените разходи по видове услуги за предходната година;

- отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година.

       • В срок до 31 март Националното сдружение на общините публикува обобщена информация по горните показатели по общини, области и държавата като цяло.

       Тези правила трябва да се прилагат от 01.01.2022 г.

(чл.**; чл.**; чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник