._78.Кои Лица Дължат Такса Битови Отпадъци.

       • Такса битови отпадъци се дължи и заплаща за имоти на територията на общината от следните лица:

- Собственик на недвижим имот, който се облага с данък върху недвижими имоти;

- Собственик на сграда, която е построена върху държавен или общински поземлен имот;

- Ползвател, на когото е учредено вещно право за ползване на недвижим имот;

- Ползвател, на когото е предоставен държавен или общински имот за управление;

- Концесионер, с когото е сключен договор за концесия за експлоатация на недвижим имот, който е облагаем с данък върху недвижимите имоти.

       Тези правила трябва да се прилагат от 01.01.2022 г.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник