._77.За Какво се Използва Такса Битови Отпадъци.

       • Такса битови отпадъци се заплаща за следните услуги:

- Сметосъбиране и сметоизвозване до инсталации за тяхното третиране;

- Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

- Почистване на териториите за обществено ползване в населените места.

       • Такса за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината услуги.

       • Видът на предлаганите услуги на територията на общината, както и честотата за сметосъбиране и сметоизвозване, се определят със заповед на кмета и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

Тези правила трябва да се прилагат от 01.01.2022 г.

(чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник