._76.Как се Определя Дължимият Данък Върху Таксиметровия Превоз.

       • Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на година, дължимият данък се определя по следната формула:

където:

- ДДТГ е размерът на дължимия данък за текущата година;

- ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници;

- БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението.

• Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на година, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, която се изчислява по следната формула:

където:

       - НВДТПП е недължимо внесената част от данъка;

       - ПДТПП е платеният данък за срока, за който е издадено разрешението;

       - БМ е броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът;

       - ОМ е оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението, следващи месеца на прекратяване на разрешението.

       • Възстановяването на надвнесен данък се извършва по реда на ДОПК, по писмено искане на данъчно задълженото лице.

(чл.*** и чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник