._74.Къде се Декларира Данъкът за Таксиметровия Превоз.

       • Данъчно задължените лица подават декларация за дължимия данък в общината, преди да получат разрешението от нея за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината.

       • Данъчно задължените лица подават декларация за всяка промяна, която има отношение към определяне на данъка, в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

       • При прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, данъчна декларация се подава и от двете страни, в 7-дневен срок от вписването на прехвърлянето в търговския регистър.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник