._73.Кои Лица Дължат Данък Върху Таксиметровия Превоз.

       • Данъчно задължени лица са превозвачи, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от агенция ”Автомобилна Администрация”, както и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от съответната община.

       • Данъчно задължените лица за извършване на таксиметров превоз на пътници не се облагат отделно/допълнително за тази си дейност по ЗКПО или ЗДДФЛ.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник