._71.За Какво се Използват Приходите от Туристическия Данък.

       • Приходите от туристическия данък се изразходват само за мероприятия, свързани с развитието на туризма в съответната община. (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник