._7.Как се Определя Туристическият Данък.(изм. ДВ-71 от 11.08.2020)

       • Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като размерът на данъка за всяка нощувка се умножи по броя на предоставените нощувки за месеца, съгласно данните от Единната система за туристическа информация при Министерството на туризма.

       • Туристическият данък се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

       • Данъчно задължените лица подават годишна декларация за начисления туристически данък, в срок до 31 януари за предходната календарна година.

(чл.***, ал.* и ал.*; чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник