._68.Какъв е Размерът на Туристическия Данък.

       • Туристическият данък е в размер от 0,20 до 3,00 лв. за всяка нощувка в място за настаняване.

       • Всяка община, чрез наредба на Общинския съвет, определя размера на туристическия данък в горните граници, в зависимост от местонахождението на местата за настаняване в населените места на общината и тяхната категоризация или регистрация по Закона за туризма.

(чл.***, ал.* от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник