._66.Какви Облекчения Има при Плащане на Патентен Данък.

       • Облекчения при плащане на патентен данък могат да ползват:

- физически лица, в т.ч. еднолични търговци, с 50 и над 50% намалена работоспособност, ползват 50% намаление на патентния данък, ако извършват дейността лично и не наемат работници за нея през цялата данъчна година;

- физически лица, в т.ч. еднолични търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност (не за всички видове), заплащат патентния данък само за тази дейност, за която данъкът е с най-висок размер. За извършване на повече от три вида дейности, облекчението не се прилага;

- физически лица, в т.ч. еднолични търговци, които са пенсионери, ползват 50% намаление на патентния данък (не за всички дейности), ако извършват дейността лично и не наемат работници за нея през цялата данъчна година.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник