._65.Кога и Къде се Внася Патентният Данък.

       • Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

            - За първо тримесечие – до 31 януари;

            - За второ тримесечие – до 30 април;

            - За трето тримесечие – до 31 юли;

            - За четвърто тримесечие – до 31 октомври.

       • Когато патентната дейност стартира в течение на годината, дължимият данък се внася в 7-дневен срок от подаването на декларацията, а когато не е подадена – в 7-дневен срок от изтичането на срока за нейното подаване.

       • Патентният данък се внася в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност. Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва на постоянно място, патентният данък се внася в общината по постоянен адрес на физическото лице, в т.ч. на едноличния търговец.

       (чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник