._64.Кога се Декларира Патентният Данък.

       • Патентният данък се декларира от лицата, подлежащи на облагане с него, в следните срокове:

- До 31 януари за дължимия данък за текущата година, и ако се заплати в същия срок, се ползва 5% отстъпка;

- Непосредствено преди стартиране на дейността, ако това е след 31 януари;

- В 7-дневен срок от промяна на обстоятелство, което води до промяна на данъка;

- В 7-дневен срок от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец, който се облага с патентен данък.

       • Когато в рамките на данъчна година оборотът на лице, облагаемо с патентен данък, превиши 50 000 лв. или се регистрира по ЗДДС, или когато лицето прекрати патентната си дейност, то подава данъчна декларация за тези възникнали обстоятелства до края на месеца, следващ месеца, през който те са възникнали.

       • Данъчните декларации се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва на постоянно място – декларацията се подава в общината по постоянен адрес на физическото лице, в т.ч. едноличния търговец. Има отделни правила за деклариране на патентен данък на чуждестранно физическо лице.

       (чл.***; чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник