._63.За Какво и Как се Дължи Патентният Данък.

       • Патентен данък се дължи за всяка упражнявана патентна дейност поотделно.

       • Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

       • Когато патентна дейност започва или се прекратява в течение на годината, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността. Това не се отнася за дейностите, свързани с настаняване на хора и заведения за хранене и развлечение, където данъкът се определя и дължи за цяла година.

       • Когато в рамките на една патентна дейност в течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. Това не се отнася за дейностите, свързани с настаняване на хора и заведения за хранене и развлечение, където, при промяна на обстоятелство, по-високият данък се дължи за цялата година.

(чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник