._62.Кои Лица се Облагат с Патентен Данък.

       • С годишен патентен данък се облага физическо лице, в т.ч. едноличен търговец, за доходите му от патентна дейност, при условие че:

            - оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

     - лицето не е регистрирано по Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС), с изключение на регистрации за Вътреобщностно Придобиване ( ВОП) или получавани/извършвани услуги от/към лица от ЕС.

       • За извършваната патентна дейност, лицата които я извършват, не се облагат допълнително по Закона за Данъците върху Доходите на Физически Лица (ЗДДФЛ).

       • За целите на Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), лицата, които извършват патентна дейност, прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника – тоест не се облагат допълнително за данък върху печалбата.

       • Всяка община, чрез наредба на Общинския съвет, определя размера на патентния данък, в зависимост от местонахождението на обекта на територията на общината.

       • Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място, за целите на определяне на размера на патентния данък за местонахождение на обекта се смята постоянният адрес на лицето.

       • Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лице, облагаемо с патентен данък, надхвърли 50 000 лв. или лицето се регистрира по ЗДДС, то ще се облага по реда на ЗДДФЛ, като внесеният патентен данък ще му бъде приспаднат от дължимия данък върху доходите.

       (чл.***; чл.***; чл.*** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник