._61.Как се Плащат или Прехвърлят Застраховки, Ценни Книжа и Депозити на Наследници.

       • Сумите по банкови сметки или по партиди в застраховки ”Живот” на починали лица, се изплащат на техните наследници, след представяне на удостоверение за наследници и платения данък върху наследството.

       • Прехвърлянето на поименни акции и други ценни книжа на починали лица или на лица, обявени за отсъстващи (изчезнали), се извършва на техните наследници, след представяне на удостоверение за наследници и платения данък върху наследството.

       • Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книжа, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят, че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество на наследниците, да изпратят опис на имуществото до общината по местооткриване на наследството.

       (чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник