._60.Кои Имущества и Лица се Освобождават от Данък Върху Наследството.

       • Освобождава се от данък върху наследството:

     - имуществото на загиналите за Република България при изпълнение на служебния си дълг или при производствени аварии и природни бедствия;

     - имуществото, завещано на държавата и общините;

     - имуществото, завещано на Българския Червен кръст;

     - имуществото, завещано на регистрираните вероизповедания;

     - имуществото, завещано на читалища, сдружения и фондации, определени да извършват дейност в обществена полза;

     - обикновената покъщнина, ако се наследява от съпруг, братя, сестри и роднини по права линия;

     - дребният земеделски инвентар, ако се наследява от съпруг, братя, сестри и роднини по права линия;

     - библиотеките и музикалните инструменти, ако се наследяват от съпруг, братя, сестри и роднини по права линия;

     - предметите на изкуството, автор на които е наследодателят;

     - неполучените пенсии на наследодателя;

     - имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

       • Когато две лица са починали едновременно или непосредствено едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследения дял, придобит от починалия наследник.

       (чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник