._58.Как се Определя Данъкът Върху Наследството.

       • Основа за определяне на данъка е оценката на наследяваното имущество към момента на откриване на наследството.

       • Наследеното имущество се оценява по следния начин:

            - Недвижимите имоти на територията на страната – по данъчната оценка от общината;

            - Чуждестранна валута и благородни метали – по курса на БНБ;

     - Ценни книжа – по пазарна стойност, а когато не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения – се оценяват по номинал;

     - Превозните средства – по застрахователна стойност;

     - Останалите движими вещи и права – по пазарна стойност;

     - Недвижимите имоти на територията на друга държава – по данъчна стойност, посочена в документ, издаден за целите на данъчното облагане от компетентен орган на съответната държава.

       • По същия начин се оценяват и задълженията на наследодателя.

       • Правата и задълженията на наследодателя, които не са установени по основание или размер, се декларират, но се оценяват и вземат предвид при определяне на облагаемата наследствена маса, след установяването им по основание и размер, като в тези случаи дължимият данък се преизчислява.

       • В случай че наследодателят е придобил по наследство недвижимо имущество, в наследствената маса се включват: 40% от данъчната оценка на това имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50%, ако е придобито до 2 години преди смъртта му; 60%, ако е придобито до 3 години преди смъртта му; и 100%, ако е придобито преди повече от 3 години преди смъртта му.

       • Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за Наследството. Наследствените дялове се увеличават или намаляват със стойността на заветите, оценени по горния ред.

       (чл.**; чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник