._57.В Какъв Срок за Заплаща Данъкът Върху Наследството.

       • Данъкът се определя и съобщава на всеки наследник или заветник поотделно, по реда на ДОПК.

       • Данъкът се плаща в 2-месечен срок от получаването на съобщението.

       • Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, дялове или акции, представляващи повече от 50% от капитала на търговско дружество, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 1 година от откриване на наследството, заедно със законовата лихва, която започва да се начислява след изтичане на 2-месечния срок от получаване на съобщението.

(чл.**; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник