._56.Къде се Внася Данъкът Върху Наследството.

       • Данъкът се внася в общината по последното местожителство на наследодателя, от неговите наследници по закон или по завещание, както и от заветниците.

       • При откриване на наследството, данъчно задължените лица са длъжни в срок до 6 месеца да подадат декларация в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако той е с местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

       • Когато наследник или заветник не е родител, съпруг, брат, сестра или низходящ роднина, срокът за подаване на декларацията е 6 месеца от узнаването, че наследството е открито.

       • За обявените от съда лица за отсъстващи (изчезнали), срокът за подаване на декларация от техните наследници е 6 месеца от въвеждането им във владение.

       • За заченат, но нероден наследник, срокът за подаване на декларацията от неговите родители е 6 месеца от деня на раждането на наследника.

       • Данъчно задължени лица, които са узнали за правата си, че наследяват имущество от наследодател, след изтичане на сроковете за деклариране на наследеното имущество, са задължени да направят това в срок до един месец от узнаването, при което дължимият данък се преизчислява.

       • Подадената в срок декларация от един наследник, ползват и другите наследници.

       • В декларацията данъчно задължените лица посочват полученото в наследство имущество по вид, местонахождение и оценка.

       (чл.**, ал.*; чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник