._55.Кои Имущества се Облагат с Данък Върху Наследството.

       • Наследственото имущество включва:

    - притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи;

- права върху движими и недвижими вещи;

- други имуществени права;

- вземания и задължения към момента на откриване на наследството.

       • Като наследствено се облага и имущество, което се получава от трето лице, в случай на смърт на наследодателя, по силата на сключен между страните договор – например договор за грижа за възрастен човек, в замяна на получаване/наследяване на жилището му след неговата смърт.

(чл.** от ЗМДТ)

Виж в контекста на целия сборник